1.Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van TLW gevestigd en kantoorhoudende te (2172 AH) Sassenheim aan de Lindenlaan 1a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer 854422353, (hierna te noemen: ‘TLW’), iedere opdracht van Opdrachtgever, iedere Opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen TLW en een Opdrachtgever met betrekking tot het plaatsen van een pre-selectie opdracht, hierna te noemen de "Overeenkomst"), alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door TLW worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

1.2 Indien een aanbieding, offerte, opdracht, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst tussen TLW en een Opdrachtgever betrekking heeft op het plaatsen van selectieopdracht op de website van TLW kan

Opdrachtgever de daarmee samenhangende verplichtingen en deze algemene voorwaarden slechts bij TLW afdwingen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op TLW,

1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door TLW uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TLW en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

 

2 Prioriteit

2.1 Op iedere aanbieding en offerte van TLW, iedere opdracht van Opdrachtgever en iedere Opdrachtbevestiging, iedere Overeenkomst, alsook op de overige door TLW in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten zijn tevens van toepassing:

(a) de voorwaarden zoals opgenomen in de desbetreffende Opdrachtbevestiging;

 

3 Definities

3.1 De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

- Pre-Selectie opdracht

- Vacatures: uitingen van welke aard dan ook waaronder, maar niet beperkt tot, bekendmakingen, aankondigingen, vacatureplaatsingen en/of bedrijfsprofielen, die in de website worden opgenomen en al het ondersteunende materiaal

- Credit: een door Opdrachtgever aangeschaft tegoed waarmee bepaalde diensten kunnen worden afgenomen.

- Database Toegang: het door TLW aan Opdrachtgever door middel van een of meerdere inlogaccount(s)en op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst te verstrekken recht van inzage in c.q. toegang tot haar besloten database met daarin de profielen van werkzoekenden.

- Profiel: de door TLW te leveren service waarbij door TLW op basis van een in overleg met Opdrachtgever vastgesteld profiel een selectie van kandidaten wordt gemaakt uit de reacties op een advertentie binnen de TLW website.

- Opdrachtbevestiging: de door TLW aan Opdrachtgever per brief of per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van Opdrachtgever.

- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan TLW. De term ‘Opdrachtgever’ omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemdenatuurlijke of rechtspersoon optreedt.

- Overeenkomst: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1.1. van deze algemene voorwaarden.

- Website: het geheel van webpagina's, software en databases, waaronder de vacaturedatabase van TLW.

 

4 Creatie van de overeenkomst

4.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door verzending van een Opdrachtbevestiging door TLW of door de feitelijke uitvoering door TLW van een opdracht.

4.2 Alle door TLW in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie met betrekking tot haar producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijzen, aantallen, gewichten, omvang, kwaliteit, is naar beste weten verstrekt en dus niet bindend. De in een Opdrachtbevestiging genoemde informatie is leidend.

4.3 Indien Opdrachtgever direct of indirect namens een onderneming/organisatie/rechtspersoon optreedt, staat Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de Overeenkomst.

 

5 Duur en aard van de overeenkomst

5.1 De datum waarop de Overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de Opdrachtbevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door TLW voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht van Opdrachtgever.

5.2 De Overeenkomst eindigt door het leveren van de overeengekomen gegevens aan de opdrachtgever zoals bevestigd in de opdraqchtbevestiging.

 

6 Wederzijdse verplichtingen

6.1 Opdrachtgever zal TLW steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevensof inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de advertentie(s), bedrijfsgegevens en bankgegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.

6.2 Opdrachtgever zorgt voor de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de relevante plaatsingsgegevens, indien die niet (volledig) zijn vermeld in de Overeenkomst.

6.3 Indien Opdrachtgever de Vacature- of de plaatsingsgegevens niet tijdig aanlevert, is TLW gerechtigd verdere plaatsing te weigeren, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

6.4 TLW streeft bij naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden informatie, maar garandeert geen exacte reproductie.

6.5 Waar de dienst van TLW eruit bestaat om Opdrachtgever in staat te stellen om zelf een Vacature te plaatsen op de website van Match-in-Motion, dan is Opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor het juist invoeren, en controleren van de gegevens en de vacature.

6.6 TLW streeft er naar dat de TLW site beschikbaar is voor alle bezoekers. TLW garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. TLW behoudt zich het recht voor om (i) de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (ii) onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. TLW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het(tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, ongeacht de oorzaak daarvan. TLW garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, andere software die de intentie heeft om de werkzaamheid van de software of het selectieprogramma negatief te beïnvloeden.

6.7 Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden indien TLW niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten, vacaturegegevens of andersoortige mededelingen van of namens Opdrachtgever.

 

7 Vacature

7.1 TLW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatste vacature. Voor iedere vacature staat Opdrachtgever er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of TLW. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere vacature (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, (ii) juist, volledig en actueel is, (iii) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde, (iv) geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem(negatief) te beïnvloeden bevat en (v) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van TLW of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens TLW of derden.

7.2 Opdrachtgever zal TLW volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 7 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal TLW verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die TLW in verband daarmee ondervindt.

7.3 TLW behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van vacatures te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Advertentie naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat Vacature inhoud of uitingen strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Vacature.

7.4 In geval TLW een vacature op voornoemde gronden weigert of verwijdert, is zij gerechtigd Opdrachtgever de door TLW gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.

7.5 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aangeleverde Vacature geen schade zal veroorzaken aan de desbetreffende website. Opdrachtgever vrijwaart TLW voor dergelijke schade.

 

8 Inzage op de gegevens uit de kandidaatprofielen in TLW

8.1 Opdrachtgever erkent dat TLW eigenaar/producent is van de Vacature database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacaturedatabase.

8.2 Opdrachtgever mag de vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers rechtstreeks (i) voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van Opdrachtgever werving en selectie ten behoeve van derden tot doelstelling heeft, (ii) voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

8.3 Opdrachtgever mag de databestanden of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de openstaande vacature..

9.5 Een inlogaccount tot de database staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de database. Het is

Opdrachtgever dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de TLW database.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van TLW. Dit

houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de persoonsgegevensdatabase op enigerlei wijze te benaderen.

8.5 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door TLW verstrekte inloggegevens. De door TLW verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever gebruikt worden. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever te voorkomen.

8.6 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, behoudt TLW zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account(s) van Opdrachtgever en de toegang van Opdrachtgever tot de vacaturedatabase met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is TLW geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever. Bedragen die TLW heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de Overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

 

9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, de TLW Website, de vacaturedatabase en alle andere door TLW ter beschikking gestelde software, bestanden(inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij TLW of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

9.2 Indien en voor zover de dienst van TLW eruit bestaat om Opdrachtgever door gebruik van de software van TLW of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf een Vacature te plaatsen op de website van Match-in-Motion, dan verleent TLW aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om de Vacature te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

9.3 Door het plaatsen op de TLW Website of anderszins beschikbaar stellen aan TLW van advertenties, plaatsingsgegevens,

teksten, beelden, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Opdrachtgever aan TLW

een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze

informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op de Website. Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. TLW zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden, tenzij anders overeengekomen.

 

10 Tarieven

10.1 Voor iedere Overeenkomst gelden telkens de tarieven die door TLW op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van de te leveren service aan de Opdrachtgever.

10.2 Het staat TLW vrij met Opdrachtgever afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf (12) maanden geldig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgeverhet volume waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tarief- en staffelafspraken anderszins niet nakomt, is TLW gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaard tarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

10.3 TLW behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

10.4 Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

10.5 TLW hanteert een onderscheid tussen voorkeurswensen ten aanzien van plaatsingen en concrete, expliciete afspraken ten aanzien van plaatsingen.

 

11 Facturatie en betaling

11.1 TLW factureert bij aanvang van de Overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. TLW kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door TLW.

11.2 Opdrachtgever is gehouden facturen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

11.3 Het staat TLW vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen.

Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

11.4 TLW is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van TLW aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. TLW is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is TLW vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. TLW is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien TLW besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 25% van het verschuldigde bedrag.

11.6 Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan TLW financiële en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te heractiveren.

 

12 Voortijdige beëindiging

12.1 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.2 Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 TLW heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen.

12.4 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is TLW enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.

12.5 Annulering door Opdrachtgever van enige opdracht of reservering is niet mogelijk tenzij partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid tot annulering en een termijn daarvoor zijn overeengekomen. Annulering is in dat geval enkel mogelijk binnen de overeengekomen termijn.

 

13 Overmacht / Force Majeur

13.1 In geval TLW door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft TLW het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende Vacature op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is TLW verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door TLW ingeschakelde derden, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

13.3 Indien de periode van overmacht op grond van artikel 13.1 langer duurt dan twee (2) maanden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen

 

14 Aansprakelijkheid en klachten

14.1 De aansprakelijkheid van TLW uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde

beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan TLW.

14.2 TLW is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande

aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Eventuele klachten ten aanzien van de plaatsing van een Vacature bij TLW dienen binnen dertig (30) dagen na publicatie van de Vacature schriftelijk aan TLW ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

14.4 Indien een Vacature niet conform de afspraken uit de Overeenkomst is geplaatst en/of zichtbaar is, kan Opdrachtgever –naar keuze van TLW– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de Vacature, vermindering van de prijs voor zover (i) de Advertentie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden en (ii) niet uit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijkt dat de schade voor risico is van Opdrachtgever.

 

Terug